Uudised

Tarbijad, teadke oma põhiõigusi ja kasutage neid - kordame veel ja veel!

  • tarbija peab saama toote või teenuse kohta piisavalt infot, mille põhjalt teha ostuotsus. Toodete puhul tähendab see üldjuhul korrektset kauba märgistust ja teavet ning teenuse puhul täpset ülevaadet teenuse sisust ning ka maksumusest;
  • tarbija peab saama adekvaatset teavet toodete kasutamisest ja hooldamisest. Keerulisemate esemete puhul on kauplejal kohustuslik anda kaasa eestikeelne toote kasutus- ja hooldusjuhend, et vältida väärkasutust ja sellest tingitud võimalikke rikkeid. Sellistes olukordades igapäevaselt korrektselt toimetades on kauplejal võimalus ära hoida võimalikke vaidlusi.
  • tarbijal on õigus esitada pretensioon 2 aasta jooksul alates toote ostmisest. Kui tarbija esitab ettevõtjale pretensiooni, siis on ettevõtjal kohustus vastata 15 päeva jooksul. Pärast tähtaja möödumist on tarbijal õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni;
  • garantii ja pretensiooni esitamise õigus ei ole samased mõisted;
  • rohkem infot leiate meie kodulehel rubriigist "Tarbijaõigused"

Tihti aga eksitakse tarbija põhiõiguste suhtes piirates tema seadusest tulenevaid õigusi,  seda näitab Tarbijakaitseameti ja meie ühingu praktika.
Selleks, et kauplejad oleksid rohkem teadlikud, korraldab Tarbijakaitseamet neljapäeval, 1. oktoobril Tartus toimuva infopäev „Suunanäitaja – nõuded jaekauplejaile“. See infopäev keskendub jaekaubandusele, kus käsitletakse kauplejatele igapäevaselt vajalikke nõudeid ning antakse suuniseid, kuidas neis hõlpsamalt orienteeruda. Tähelepanu all on ka ohtlikud tooted ning antakse soovitusi, kuidas iga kaupleja saab suurendada oma vastutustundlikkust veendudes, et tema müüdav kaup või teenus on nõuetekohane ning ohutu  vt.lähemalt http://tarbijakaitseamet.ee/et/node/6118

Tarbijakaitseametini on jõudnud informatsioon, et Leedu ettevõte Tvitera edastab taaskord mobiiltelefonidele sõnumeid, kus kutsutakse kodulehe megalaenud.ee kaudu laenu võtma.
Amet soovitab reklaamile mitte reageerida. Tarbijakaitseametisse pöördunud tarbijate kogemusel võib laenusoovija ilma jääda nii registreerimistasust kui ka loodetud laenust. Loe lähemalt siit

Viimasel ajal on päevakorrale tõusetunud mõnede telekanalite vabalevist lahkumise küsimus, mistõttu on mitmed televisiooniteenuseid pakkuvad ettevõtted alustanud suuri kampaaniaid uute klientide püüdmiseks. Tänaseks on Kanal 2 tarbijakaitseametile kinnitanud vabalevisse jäämist, TV3 palus ajapikendust oma seisukoha väljendamiseks. Loe Tarbijakaitse pressiteadet

Hoolikas reisija püüab maandada kõikvõimalikud riskid, mis võivad reisi sujuvust takistada. Sellegipoolest võib välismaal olles ette tulla ootamatusi, mis rikuvad reisielamuse. Murede ladusamaks lahendamiseks on Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskused (ECC-võrgustik) loonud tasuta reisiäpi “ECC-Net: Travel app”, mis aitab leida probleemidele lahenduse. Loe täpsemalt siit

EL tarbija nõustamiskeskuse pressiteade

Sel nädalal tähistab kümnenda tegevusaasta täitumist tarbijakaitseameti koosseisus tegutsev Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskus, mis lahendab tarbijate piiriüleseid kaebusi. Kümne tegevusaasta jooksul on nõustamiskeskusesse pöördunud tarbijate arv enam kui viiekordistunud.

Nõustamiskeskus kuulub üleeuroopalisse võrgustikku ECC-Net (European Consumer Centres Network), mille on ellu kutsunud Euroopa Komisjon. Keskuse eesmärk on lahendada piiriüleseid tarbijakaebusi ning aidata seeläbi kaasa siseturu tõhusamale toimimisele. ECC-võrgustiku keskused asuvad kõikides liikmesriikides, Norras ja Islandil ning Eestis tegutseb vastav keskus Tarbijakaitseameti osakonnana. Aastas pöördub keskuse poole abi saamiseks täna ligi 1000 tarbijat. Üle Euroopa on võrgustiku poole pöördujate arv üle 80 000 aastas.

Nõustamiskeskuse pakutavate teenuste hulka kuulub tarbijate juriidiline nõustamine nende õigustest EL-s, tarbijate piiriüleste kaebuste menetlemine, vajadusel tarbija kaebuse vahendamine teises liikmesriigis asuvasse kohtuvälisesse menetlusorganisse või nõustamine piiriülese kohtumenetluse võimalustest. Keskuse teenused on tarbijatele tasuta.

Kümne tegevusaasta jooksul on eestimaalaste igapäevaste ostude hulgas jõudsalt kasvanud nii piiriüleste tehingute osakaal kui ka nõustamiskeskusele esitatud kaebuste arv. Eelkõige soosib piiriüleste ostude kasvu EL-s järjest enam ühtlustuv seadusandlus seoses tarbija õiguste ning müüja kohustustega. Samuti ettevõtjate poolne valmisolek tooteid ja teenuseid piiriüleselt müüa. „Piiriülesed tehingud, eriti internetikaubandus, muutub Eesti tarbijale järjest kättesaadavamaks, pakkudes laiemat kaubavalikut ning soodsamaid hindu. Samas muutuvad tehingud ka keerulisemaks, näiteks tuli hiljuti lahendada Eesti tarbija kaebust, kes tellis kaupu Sloveenia e-kauplusest, makstes kaupade eest Itaalias registreeritud äriühingule, misjärel kaup saadeti tarbijale hoopis Hiinast ning probleem tekkis saadetise kinnipidamisel Leedu tollis,“ kirjeldab keskuse igapäevatööd nõustamiskeskuse juhataja Kristina Vaksmaa.

Kõige rohkem piiriüleseid kaebusi laekubki seoses internetis tehtud ostudega, mis on kõige kättesaadavam ja levinum piiriülese tehingu vorm. Reisijate õigused, eelkõige lennureisija õigused ja auto rentimisega seonduv, on samuti sagedaseks kaebuse põhjuseks. Kuigi nõustamiskeskused lahendavad piiriülest ostu puudutavaid vaidlusi, on tarbijal võimalik abi saamiseks esitada kaebus oma emakeeles ning koduriigist lahkumata.

Lisaks selgitav artikkel piiriüleste ostude teemal. Loe siit!

Kristina Vaksmaa
Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskuse juhataja
Tarbijakaitseamet
Telefon:  510 1729

MTÜ Tarbijate Koostöökoda
Tel: +372 5300 6193, +372 5845 2323
E-post: tartutarbija@gmail.com, tiiu.muursepp@ut.ee
EenetLeia meid Facebookist!