' MASKIDE KASUTAMISEST

Praegu on peamiseks kõneaineks maskikandmise kohustus. Vähe räägitakse aga maski kandmise erisustest. Seda küll mainitakse, aga väga napisõnaliselt. Terviseameti kodulehelt on siiski lugeda pikem selgitus.

Toome siin ära vastava lõigu tekstist:

Maski ei pea kandma või nina ja suud katma:

  • alla 12-aastased lapsed;
  • juhtudel, kui see ei ole tervislike põhjuste (nt hingamisraskuste, teatud psüühikahäirete, allergiate) tõttu võimalik;
  • juhtudel, kui see ei ole töö või tegevuse (nt restoranis süües) iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik;
  • erivajadustega inimesed, nt arenguhäirega inimesed, kes ei ole võimelised nõuete kohaselt maski kandma või ole võimelised endale ise maski ette panema ja eest ära võtma;
  • vaegkuuljast inimese saatja või isik, kes suhtleb inimesega, kellel on suhtlemiseks vajalik lugeda huultelt, lugeda näoilmeid, kes vajab selget kõnet jmt, kui maski kandmine raskendab huultelt lugemist.

Korralduse järgi ei pea meditsiinilist näidustust või muud erivajadust (muuhulgas seda, et maski ei ole võimalik kanda) tõendama eraldiseisva tõendiga. Piisavaks loetakse inimeste ütlusi selle kohta, et neil esinevad vastunäidustused maskikandmisele.

Võib esineda olukordi, kus võib olla oluline, et maski kandev isik selle eest ära võtaks, nt pangas või tervishoiuteenuse saamisel, või apteegis või poes, kui on vajalik tuvastada isiku nägu või vanus, samuti vanusepiiranguga toodete, nt alkoholi, ostmisel.

Maskikandmise kohustus ei laiene avalikes siseruumides olukordadele, kus on tagatud igal ajal rohkem kui kahemeetrine vahemaa teiste isikutega või eraldatus (näiteks klaasiga eraldatud ühissõidukijuhid, ühissõidukis puuduvad teised inimesed jne).

Enne riskirühma kuuluva inimesega kohtumist tuleb veenduda enda nakkusohutuses ning külastamisel tagada ohutus: kanda maski, hoida distantsi ning puhastada käsi ja pindasid.

Kinni tuleb pidada ohutusreeglitest, mis kehtivad koroonaviirusesse nakatunuga koos elamisel, sealhulgas tuleb kanda maski, hoida võimalusel distantsi ja vältida temaga kokkupuudet ning puhastada regulaarselt käsi ja pindasid.

 

Täispikka artiklit loe: https://www.terviseamet.ee/et/maskide-kasutamisest

Allikas: Terviseamet

 

15.märtsil, tarbija õiguste päeval avatakse üleeuroopaline uuenenud tarbijahariduse portaal www.consumerclassroom.eu inglise, prantsuse ja saksa keeles, järgnev kahe nädala jooksul ka kõigis liikmesriikide keeltes

 

 

Üleeuroopalise konkursi veebipõhise tarbijahariduse www.dolceta.eu edasiarendamiseks aastatel 2012-2014 (korraldatud üleeuroopalise konkursi) võitis Dolceta 2.0 konsortsium, mida juhivad viis Euroopas  tunnustatud organisatsiooni  ADETEF, ASTEC,  Euronet Consulting, Federconsumatori ja  SIVECO ning millesse kuuluvad rahvuslikud partnerid kõikidest 27 liikmesriikidest. Eestipoolseks partneriks on MTÜ Tartu Tarbijanõustamis- ja Infokeskus.

 

Uuenenud tarbijahariduse portaal   www.consumerclassroom.eu avaneb tarbijate õiguste päeval, 15.märtsil 2013, esialgu küll ainult inglise, saksa ja prantsuse keeles , kuid järgnevatel nädalatel ka kõikides teistes Euroopa Liidu liikmesriikide keeltes.  Üleminek eelnenud tarbijahariduse veebilehelt uuele kestab kuni juunikuu lõpuni. Uuenenud veebilehel saab olema ligikaudu kuussada tarbijahariduse materjali 12-18 aastaste kooliõpilaste õpetajatele, millest enamus  on eelnenud veebilehe kaasajastatud materjalid, kuid lisaks leiab ka uusi interaktiivseid pedagoogilisi õpivahendeid.

 

Õpilastele kuulutatakse 15.märtsil   välja  üleeuroopaline  koolidevaheline tarbijahariduslike materjalide loomise  võistlus. Auhinnaks on  võitjaklassi  reis Brüsselisse ja kooli äramärkimine uuel veebil.

 

Kuna uuenenud tarbijaveeb sisaldab lisaks  üleeuroopalistele tarbijahariduslikele materjalidele  ka tunnikavade loomise ja koostöötamise abivahendeid, siis võimaldab  see veebileht aidata õpetajatel ette valmistada õpitunde ja  saata neid oma õpilastele  ning  teistele õpetajatele. Õpetajatele, kes valdavad lisaks eesti keelele mõnda võõrkeelt, annab see portaal võimaluse otsida suurema hulga materjalide hulgast, mille põhjal õppetundi koostada.

 

Uuenenud  tarbijahariduslik portaali sisaldab :

  • Interaktiivset loengutunni koostajat
  • Tarbijahariduslikke materjale õpetajatele
  • „Minu klass“ lehekülge tunnimaterjalide saatmiseks oma õpilastele
  • Koolidevaheliste projektide  ja võistluste infot
  • Foorumit arvamuste, tarbijahariduse  uudiste ja kogemuste vahetamiseks üle kogu Euroopa Liidu

 

Veebileht Consumer Classroom- Tarbija Klassiruum  on üle-euroopaline tarbijaharidusmaterjalide varamu, kus lisaks materjalidele on õpetajatele loodud  suhtluskeskkond, kus saab küsida nõu oma kolleegidelt, algatada rahvusvahelisi projekte, koostada tunde ja jagada neid teistega

Uues Eesti üldhariduskoolide õppekavas leidub tarbimisega seotud teemasid mitmetes õppeainetes, näiteks ühiskonnaõpetuses, matemaatikas, majanduses, geograafias, keemias, mis annab õpetajatele hea võimaluse ka õppeainetevaheliseks koostööks.
Mitmed uuringud on näidanud, et noorte tarbimisalased teadmised on üsna kesised, samas peavad nii noored ise kui ka lastevanemad kooli nende teadmiste edasiandmisel väga oluliseks. Sageli ei teata, millised on tarbija õigused näiteks juhul, kui on ostetud puudusega toode või kui kaupleja keeldub probleemi lahendamast. Internetipoest ostmisel ei olda kursis, milliseid eeliseid, aga ka ohte see endas võrreldes tavakauplusest ostmisega kätkeb. Mitteteadlikku tarbijat on aga kerge eksitada. Noored kujundavad kaupade ja teenuste tulevikuturgu. Seetõttu on väga tähtis, et nad oskaksid teha teadlikke valikuid ja mõjutada kauplejaid pakkuma tarbijasõbralikke kaupu ja teenuseid. Consumer Classroom sisaldab õppematerjale nii säästva tarbimise, e-kaubanduse, rahaasjade korraldamise (eelarve, laenud, kindlustus jne) kui ka tarbija õiguste ja kohustuste kohta, mis peaks aitama noortel saada teadlikeks tarbijateks.

 

ConsumerClassroomi logo  logo_master.jpg

 

ConsumerClassroomi  flaier  info_sheet.pdf

MTÜ Tarbijate Koostöökoda
Tel: +372 5300 6193 (info), +372 5845 2323 (nõustaja)
E-post: tartutarbija@gmail.com
EenetLeia meid Facebookist!