Välisõhk (õhu kvaliteet, globaalne soojenemine)

 

 
1.       Välisõhukaitse www.envir.ee/1029   ja välisõhu kaitse.doc

2.       Välisõhu kaitse seadus https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=874386https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=874386https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=874386

3.       Välisõhu standardid www.envir.ee/529657

4.       Välisõhukaitse ja energeetika vähendamise alamprogramm www.envir.ee/1032

5.       Kuidas saate Teie mõjutada kliimamuutusi? http://www.envir.ee/1030

6.       Kasvuhoonegaasid ja Eesti osa kliimamuutustes www.roheline.ee/index2.php?option=com_content&task=view&id=281&Itemid

7.       Transport ja keskkond www.mnt.ee/atp/?id=1071

8.       Osoon ja osoonikiht www.envir.ee/1031

9.    Õhusaaste ja jäätmed  www.ekja.ee/failid/51.pdf


 

 Vesi

 

1. Põhjavee kasutamine ja kaitse http://www.envir.ee/1111

2. Põhjavesi Eestis www.envir.ee/1299

3. Veekogude ja põhjavee kaitse www.envir.ee/1170

4. Veeluba www.envir.ee/veeluba

5. Nitraadid ja vesi (nitraadid põhjavees, nitraaditundlikud alad Eestis, kuidas saab inimene aidata nitraadisisalduse vähendamisele  www.maves.ee/Tasub_teada/nitraat.htm

6. Keskkonnaseire 2004-2005
   Põhjavee seire lk 28-35, siseveekogude seire lk 36-56, rannikumere seire lk 57-68.

7. Radoon põhjavees www.kiirguskeskus.ee ja Radoon põhjavees.doc

8. Vee eutrofeerumine  www.hot.ee/kata66/eutrofeerumine.htm and Eutrofeerumine.doc

9.  Artikkel jääkreostusest www.envir.ee/1119

10. Jääkreostusest lähtuvad ohud QIRK voldik.pdf

11. Karstid, selle tähtsusest ja kaitsmise nõuetest  Karstivoldik.pdf (Maves trükis)

12. Allikavee tähtsusest ja nende kaitsenõuetest Allikate_voldik.pdf (Maves trükis)

13. Info randade kohta Eesti Vetelpääste www.evp.ee

MTÜ Tarbijate Koostöökoda
Tel: +372 5300 6193, +372 5845 2323
E-post: tartutarbija@gmail.com, tiiu.muursepp@ut.ee
EenetLeia meid Facebookist!