Uuringud - arhiiv

MTÜ Tarbijate koostöökoda
Pressiteade
1.juunil 2016

Meie lapsed ja lapselapsed puutuvad erinevate allikate kaudu kokku ohtlike kemikaalidega mänguasjade, nahahooldusvahendite, rõivaste, toidu, mööbli jt esemete vahendusel.  Nad on palju tundlikumad kui täiskasvanud, nende immuunsus- ja närvisüsteem on arenemas ning organismi süsteemid mürkidest vabanemiseks ei toimi veel täielikult. Eriti vastuvõtlikud on lapsed hormoonsüsteemi kahjustavatele kemikaalidele, kuna need häirivad keha üldist arengut.

Kuigi Euroopa Liidu mänguasjadirektiiv , mis jõustus 2013.a.juulis, reguleerib ja piirab mänguasjades teatud ohtlike kemikaalide kasutamist, on ohtlikud kemikaalid endiselt lubatud mänguasjade teatud osades ning lubatud kontsentratsioonidest väiksemates kogustes.
Euroopa Liidu määrus kemikaalide ja nende ohutu kasutamise kohta (REACH) ei sisalda spetsiaalseid sätteid mänguasjade kohta, kuid ftalaatide kasutamine mänguasjades on keelatud ning mõnede kemikaalide kasutamist on piiratud nendes mänguasjades, mida laps võib suhu panna. Ainult väga ohtlike kemikaalide sisaldumist toodetes on kohustuslik sildile märkida, kuid see on  kohustuslik märkida  ainult teatud ohtlike ainete korral.

Tiiu Müürsepp, Tarbijate Koostöökoda: "Selleks, et saaksime rohkem kaitsta meie laste ja lastealaste tervist on Tarbijate Koostöökoda koostöös Viljandimaa Tarbijakaitse ühinguga algatanud ohtlike kemikaalide kampaania ning on pöördunud kaupluste juhtkondade poole taotlustega teabe saamiseks toodetes väga ohtlike jt kahjulike kemikaalide kohta.
Alustasime ohtlike kemikaalide kampaaniat tarbijaühingute pöördumiste kaudu ja pöördume siinjuures kõikide aktiivsete tarbijate poole - ka Teie saate kaasa aidata  laste tervise kaitsmisel ja tootjate mõjutamisel." (Taotluse blankett)
 
Õiguse niisugusteks pöördumisteks annab kemikaalide kasutust reguleeriva määruse REACH (EÜ nr 1907/2006) Artikkel 33, milles on sätestatud, et igal tarbijal on õigus küsida tarnijalt, kelle tarnitav toode võib sisaldada väga ohtlikku ainet kandidaatainete loetelust kontsentratsioonis üle 0,1 massiprotsendi, informatsiooni tootes sisalduvate väga ohtlike ainete kohta.  Küsige müüjatelt, parem kui kirjalikult, kas mänguasi või mõni muu toode, mida soovite osta, sisaldab väga ohtlikeks aineteks identifitseeritud aineid. Nad peavad Teile 45 päeva jooksul vastuse andma.

Kahjuks on seda infot kohustuslik märkida ainult teatud ohtlike ainete puhul. Kuid mida rohkem on meid, tarbijaid, kes esitavad spetsiifilisi küsimusi, seda kiiremini muudavad tootjad oma tootepoliitikat. Seega olge aktiivsed ja küsige. Nii aitate kaitsta laste tervist.
Head lastekaitsepäeva!

Rohkem teavet:


1) Tartu Linnavalitsuse Kodanike Euroopa Sõpruslinnade meetme projekti "Ohutu jätkusuutlik kodanike ühiskond" raames valminud käsiraamat "Ohtlikud kemikaalid tarbijatoodetes"  

http://www.tartutarbija.ee/images/pdf/Kasiraamat_Ohtlikud_kemikaalid_tarbijatoodetes.pdf

2) http://www.thinkbefore.eu/wp-content/uploads/2012/02/Artikkel-33-voldik_veeb.pdf 

3) http://www.thinkbefore.eu/suurimat-ohutusprobleemi-pohjustavad-tarbekaupades-sisalduvad-kemikaalid/


4) Järelevalve mänguasjade ja laste hooldusvahendite üle:

http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Kemikaaliohutus/tooted/Tooteohutus_2015.pdf

http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Kemikaaliohutus/tooted/Tooteohutus_2014.pdf

 

Lisainfo:  
Tiiu Müürsepp
Tarbijate Koostöökoda
juhatuse esimees
 53006193


Kokkuvõte

Jrk. nr Toode Järelpärimised / nõustamised Kaebused
1 Toit ja mittealkoh.joogid 1 2
2 Alkohol ja tubakas    
3 Rõivad ja jalatsid 16 6
4 Korter/maja, vesi, elekter, gaas jt kütused) 6 8
5 Kodu sisustus, majapidamis- seadmed, kodumasinad, rutiinhooldus 16 21
6 Tervis 4  
7 Transport  11 5
8 Side 10 4
9 Meelelahutus ja kultuur   5
10 haridus    
11 Restoranid ja hotellid 2 4
12 Mitmesugused kaubad ja teenused 27 9
  KOKKU 93 64KOKKUVÕTE


Uuring on läbi viidud Tartu Tarbijanõustamis- ja Infokeskuse ning Eesti Tarbijakaitse Liidu ühistegevusena.

Uuringu eesmärgiks oli kaardistada olukorda Eestis, kui korrektselt erinevate kauplusekettide kauplused korraldavad nädalasi või ka nädalalõpus soodushinnaga müüdavate kaupade kampaaniaid. Vaatluse alla võeti kaubad, mida ulatuslikult reklaamitakse kas üleriigiliste ajalehtede või spetsiaalsete hinnavihikute (buklettide) vahendusel.

Uuringu tulemusena soovisime saada ülevaate:

  1. kas reklaamitud kaubad on tegelikult kampaania perioodil müügil, kui ei siis, mis põhjusel puudus müügilt;
  2. kas need kaubad on ka tõesti soodsama hinnaga nagu reklaamitud.


Uuring viidi läbi kahel nädalavahetusel, esimene oli 22.-24. november 2013.a. ja teine 6.-8. detsember 2013.a. Vaatluse alla võeti ehk külastati üle Eesti 6 linnas – Tallinnas, Tartus, Paides, Türil, Viljandis ja Jõgeval järgmiste kauplusekettide kauplusi: Maxima, Säästumarket, Selver, Rimi, Konsum, Maksimarket ja Comarketi  kauplusi.


Kokku külastati 76 kauplust ja koostati 290 õiendit. Reeglina külastati ühte ja sama kauplust 2-l nädalavahetusel ja 2-l päeval s.o. 4 korda, et saada ühtlasemat ülevaadet kaupluse töökorrast. Vaatluse alla võttis iga uuringus osaleja oma valikul reklaamitud kaupadest 7 nimetust kaupu, mille müügilolekut kontrollis 2-l päeval järjest.


Järgnevalt on tabelis 1 ja 2 välja toodud kaupluste arv kauplusekettide lõikes, mida külastati ning mitu õiendit koostati. Kokku külastati Tallinnas 27, Tartus 26, Viljandis 11, Paides 5, Türil 3 ja Jõgeval 4 kauplust ning koostati kokku 290 õiendit.

 

 Tabel 1 Kaupluste arv kauplusekettide lõikes

 

Maxima

Säästumarket

Selver

Rimi

Maksimarket

Konsum

Comarket

Tallinn

8

2

6

7

2

2

0

Jõgeva

1

1

1

0

0

1

0

Tartu

7

4

6

1

2

4

2

Viljandi

2

2

2

1

1

3

0

Türi

1

1

0

0

0

1

0

Paide

1

1

1

0

1

1

0

Kokku

20

11

16

9

6

12

2

 

Tabel 2  Õiendite arv kauplusekettide lõikes

 

Maxima

Säästumarket

Selver

Rimi

Maksimarket

Konsum

Comarket

Kokku

Tallinn

30

8

22

28

8

8

0

104

Jõgeva

3

3

3

0

0

3

0

12

Tartu

28

16

24

4

8

12

6

98

Viljandi

8

8

8

4

4

12

0

44

Türi

4

4

0

0

0

4

0

12

Paide

4

4

4

0

4

4

0

20

Kokku

77

43

61

36

24

43

6

 

 

Arvuliselt külastati üle Eesti Maxima X kauplusi 16 ja veel 4 Maxima XX. Selveri kauplusi oli vaatluse all 16, Säästumarketeid 11, Konsumi kauplusi 12, Rimi poode 9 ja Maksimarketi poode 6.


Tabelis 3 on toodud kaupluseketi kohta vaatluseks valitud kaupade (igas poes 7 kaupa) müügiloleku kontrollimisel esinenud puuduste arv üldse (so kas kaup otsas jm) kauplusekettide lõikes erinevates linnades.

Tabel 3 Mitmel korral avastati puudusi koostatud õiendite arvust kauplusekettide lõikes

 

Maxima

Säästumarket

Selver

Rimi

Maksimarket

Konsum

Comarket

Tallinn

4

2

9

6

4

3

0

Jõgeva

3

2

2

0

0

2

0

Tartu

9

7

10

0

0

3

1

Viljandi

0

0

0

0

0

0

0

Türi

1

0

0

0

0

0

0

Paide

1

0

1

0

0

1

0

Kokku

18

11

22

6

4

9

1

 

Seega puudusi leiti 290 läbiviidud kontrollkäigust 71 korral. Valdavalt oli kaup otsa lõppenud, kuna oli olnud palju ostjaid või mõne kaupluse puhul ei toodud kaupa tellitud ajaks kohale. Peab mainima, et valdavalt olid vaatluse alla valitud kaubad kenasti ka viimasel kampaania päeval müügil. Enamasti oli otsa lõppenud soodushinnaga liha või lihatooted, aga otsas oli ka teisi valikus olnud kaupu näiteks toorjuust, taluvõi,  mõnel pool mõni puuviljadest.


Hinnad olid korrektselt esitatud, vaid paaril juhtumil kas puudus hind või see ei olnud õigesti esitatud.


Vaatluse all olnud kauplustes oli kõige enam puudusi (kaup otsas) Selveri keti kauplustes nimelt 61 koostatud õiendist 22 korral mõni kaup puudus müügilt külastuse momendil. Maxima kaupluste puhul oli näitaja järgmine, nimelt 77 koostatud õiendist 18 korral puudus mõni vaatluse alla valitud kaup müügilt. Säästumarketi kaupluste kohta koostatud 43 õiendist oli puudusi 11 korral. Konsumi kaupluste osas koostatud 43 õiendist oli 9 korral mõni valikus olnud kaup otsas ja Rimi kaupluste puhul 36-st 6 korral mõni kaup puudu.


Linnade lõikes oli olukord kõige parem Viljandis, kus kõik vaatluseks valitud kaubad olid külastuse aegadel müügil, samuti väga hea seis Türil, kus ühel korral ja Paides 3 korral oli kaupluse külastuse ajal mõni kaup otsas. Tallinnas (28) ja Tartus (30) oli tunduvalt rohkem selliseid juhtumeid, kus kaupluse külastuse ajal oli mõni kaup otsas või kaupa polnud jõutud välja panna või tellitud kaup polnud veel saabunud jm.


Samuti võib öelda, et reklaamitud ja valikusse valitud kaupade müügiloleku olukord oli märgatavalt parem detsembri kuul tehtud kaupluste külastuste korral võrreldes novembrikuu külastustega. Miks nii, on konkreetset seletust raske välja tuua. Võib-olla valikusse võetud sellised kaubad, võib-olla tellitud kogused suuremad detsembriks, arvestades ostjate suuremat aktiivsust pühade eel.


Kokkuvõtvalt võib väita, et kaupluseketid järgivad häid kaubandustavasid. Kaubad olid kauplustes müügil reklaamivihikus esitatud hinnaga.


Valdavalt olid ka kampaaniakaubad müügil kogu kampaania perioodil. Siiski suurtes linnades nagu Tallinnas ja Tartus esines ca veerandil  juhtudel külastuste üldarvust seda, et mõni juhuvalikusse võetud 7 kaubast puudus müügilt. Siinjuures on selline kõrvalekalle suurte läbimüükide juures üsna mõistlikes piirides. Müügiks pakutavate kaupade valik on lai ja mitmekesine.


Uuring andis hea ja positiivse pildi kauplustes tarbijale pakutavate kaupade valiku ja müügihindade esitluse kohta.

 

16.jaanuar 2014.a.

 

 

Alates möödunud aasta 17. detsembrist oleme läbi viinud enim ostetavate toidukaupade hinnavaatlust reaalajas. Seda vaatlust näete meie kodulehe igalt lehelt. Soovi korral on teil võimalik oma tähelepanekuid jagada meiega lehel "Kontakt" olevas vormis. Meeldivat koostööd soovides 

 

teie Tartutarbija

2012 aastal pöördus tarbija 183 korral meie poole oma probleemide ja küsimustega. Pöördumised jagunesid kolme gruppi: kaubad, teenused, üldised küsimused.

 


 

Kõige rohkem, 45% pöördumistest, oli seotud kaupadega. Kaubagrupid, mille kohta tarbijad nõu küsisid olid väga erinevad. Enim probleeme oli kodumasinatega, mootorsõidukitega ning telefonide ja muude sidevahenditega. Tegu on kolme kõige rohkem kasutatava kaubagrupiga igapäevaelus. Pöördumised olid seotud järgmiste küsimustega: mis on minu õigused, kas ja kui pikalt kehtib garantiiaeg, kuidas kirjutada pretensiooni, kas on õigus nõuda raha tagasi, kas on õigus nõuda ümbervahetamist, kes vastutab halva kvaliteedi eest jne.

 

 

Kodumasinate puhul oli tegu garantiiremondi venimisega üle mõistliku aja (kaks nädalat), korduva remondiga ühe garantiiaja jooksul, usalduse kaotamine remonditud tootesse. Tuli ette ka juhtumeid, kus erinevad pooled ei suutnud leida ühist keelt.

 

Mootorsõidukite puhul esines halba remondikvaliteeti ning ebanormaalselt pikki tähtaegu. Omaette grupi moodustavad kindlasti kasutatud autod. Nende ostmisel tuleb tarbijal olla eriti tähelepanelik, mida aga tihti ei tehta. Tuleb võtta aega ostetava mootorsõidukiga tutvumiseks, küsida ülevaatuse ja diagnostika kohta. Kõik peaks olema dokumentaalselt tõestatud, sest suusõnaline lubadus kehtib seni, kuni mõlemad pooled sellest kinni peavad.

 

Sidevahendid on arenenud suure kiiruga. Sellepärast on väga oluline, et tarbija saaks tootega kaasa kasutusjuhendi eesti keeles. Vajadusel tuleb müüjal ja ostjal kokku leppida aeg koolitusvõimaluste kohta. Ühel sellisel juhtumil oli maaletooja nõus seda ise tegema. Iga sõlmitud leping tuleks tarbijal väga põhjalikult läbi lugeda ja küsimuste korral need ka esitada.

 

Teisel kohal on teenustega seotud pöördumised, 32%. Teenustegrupi eesotsas on universaalteenused, internetikaubandus ning sidevahendi abil sõlmitud lepingud.

 

 

Universaalteenused hõlmavad endas elektri-, kütte-, vee-  ja jäätmekäitluse teenust. Kortermajades tuleb ette just toasooja ning sooja veega seotud probleeme. Need on korteriühistute sisesed asjad, mis on üldkoosoleku otsustega paika pandud. Teine probleemide hulk selles kategoorias on seotud jäätmekäitlusega, kui tarbijal on mitu eluaset või on tal korter ja suvila. Suvilate puhul lisandub ka veel elektriga seotud probleem näitude teatamisest ajal, kui keegi seal ei ole.

 

Internetikaubandus on muutunud väga mugavaks ostlemise viisiks. Ilma laua tagant lahkumata on võimalik tellida endale kõike, mida vaid soovitakse ja unustatakse kontrollida firma tausta, ei veenduta, kas tegu on ikka korraliku firmaga. Siit ka probleemid: kaup ei jõua kohale, kaup on mittekvaliteetne, kaup on puudulikult komplekteeritud, ilmnevad varjatud lisatasud, mida kättesaamisel nõutakse.

 

Väga populaarne on ka sidevahendi abil lepingu sõlmimine. Tihti helistatakse telefonil ja räägitakse väga veenvalt ning kõike paremat lubades tarbijale lihtsalt „auk pähe“. Hiljem hakkab tarbija rahulikult mõtlema, vaagima, nõu pidama lähedastega ja leiab, et tegelikult talle seda ostu/teenust vaja ei ole. Otsuseid tehakse emotsioonide ajel ja see ei ole alati õige. Samuti saab lepinguid sõlmida internetis.

 

Kolmas valdkond hõlmab üldiseid küsimusi, mida oli 23% väga erinevatel teemadel meie igapäevaelust. Küsiti infot pretensioni kirjutamise ja garantii kohta,  meie asukoha ja lahtioleku aegade, TKA kontaktide, tasuta juriidilise nõustamise kohta. Helistajateks oli ka küllalt palju tarbijaid, kes leidsid vajamineva info meie kodulehelt, aga tahtsid saada kinnitust selle kohta, et mõistsid loetut õigesti. Pöördujateks ei ole olnud ainult tarbijad vaid ka ettevõtjad-kauplejad, kes on tahtnud teada, kuidas õigesti käituda konkreetses olukorras.

I klassi õpilase koolikaupade hinnavõrdlus hinnavrdlus.xls

Möödunud 2011 aastal pöörduti meie poole erinevatel põhjustel: noustamine.pdf

 

 

 

 

 

 

 

MTÜ Tarbijate Koostöökoda
Tel: +372 5300 6193 (info), +372 5845 2323 (nõustaja)
E-post: tartutarbija@gmail.com
EenetLeia meid Facebookist!