Koostöö - arhiiv

Euroopa Komisjoni Ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraat on algatanud konsultatsiooni eesmärgiga koguda erinevate huvigruppide (sh kodanikud, tarbijaorganisatsioonid, ettevõtjad, riigiasutused jne) arvamusi tarbijatele mööblitoodete müügil esitatava teabe vajalikkuse ja mõjude kohta. Komisjon soovib välja uurida, kas teave, mis antakse tarbijatele mööblitoodete ostmisel on piisav selleks, et tarbijad saaksid võrrelda omavahel ELi turul müüdavaid erinevaid mööblitooteid ning teha selle alusel teadlikke valikuid. Sellise teabe alla võivad kuuluda näiteks toote kaal, mõõtmed, päritolu, vastupidavus, kandevõime, kasutamisjuhised ja ettevaatusabinõud, hooldusjuhised ning valmistamiseks kasutatud materjalid ja ained.


 Mõned liikmesriigid  on juba mööblitoodete jaoks välja töötanud kohalikud nõuded, mis täiendavad ELi tooteohutust puudutava seadusandlusega esitatud nõudeid - need võivad mõnevõrra hõlbustada tarbijate ostuotsuseid, kuid samas avaldada mõju ka mööbliga kauplevatele ettevõtjatele ning tekitada takistusi mööblitoodete vabale liikumisele ELis. Konsultatsiooni tulemuste põhjal soovibki Euroopa Komisjon otsustada, kas ELi tasandil oleks vajalik kasutusele võtta asjakohased meetmed kõigi turuosaliste huvide tasakaalustamiseks.


Seoses Euroopa Komisjoni poolt algatatud konsultatsiooniga ning võttes arvesse ka asjaolu, et Eestis ei ole  mööblitoodete kohta esitatavale teabele siiani erinõudeid kehtestatud, soovib MKM välja selgitada,  kui oluline on antud teema Eesti tarbijate jaoks ning kas seda oleks vaja tõstatada ka ELi tasandil.


 Võttes arvesse ülaltoodut, palume Teid vastata alljärgnevatele küsimustele:

1. Kas mööblitoodete kohta teabe esitamise nõuded peaksid olema ELi tasandil ühtlustatud?
2. Kas ühtlustamine EL tasandil peaks toimuma vabatahtlikult kohaldatavate soovituste/juhiste abil või kohustuslike nõuete kehtestamisega?
3. Millist teavet mööblitoodete kohta tuleks  tarbijale müügikohas esitada? Palume hinnata  mööblitoodete kohta antava võimaliku teabe olulisust 4-palli süsteemis (1-ebaoluline, 2-väheoluline, 3- oluline, 4- väga oluline) veebiaadressil  https://docs.google.com/forms/d/1YUWDoiqBieb43kJwqBnDaCZHpki3rt0_EOXPzIpz_sw/viewform.
4. Kas müügikohas teabe esitamiseks peaks olema ühtlustatud vorming, et lihtsustada tarbijatel mööblitoodete võrdlemist?  
5.  Juhul, kui teil on antud teemaga seoses muid märkusi, palun esitage need.
 
Soovitame avaldada oma arvamust ka Euroopa Komisjoni poolt algatatud konsultatsiooni raames ning täita veebiaadressil 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/furniture/public-consultation/index_en.htm oleva inglisekeelse küsimustiku Teid puudutavad osad. Konsultatsioon kestab 04. märtsini 2014.
 
MTÜ Tarbijate Koostöökoda
Tel: +372 5300 6193 (info), +372 5845 2323 (nõustaja)
E-post: tartutarbija@gmail.com
EenetLeia meid Facebookist!