....on ELi liikmesriikide vaheline koostöövõrgustik, mis on loodud siseturu probleemide kiireks ja efektiivseks kohtuväliseks lahendamiseks.

Alates 2002. aastast ELi liikmesriikides ning Norras, Islandil ja Liechtensteinis tegutsev SOLVIT lahendab siseturu probleeme, mille puhul teise liikmesriigi ametiasutus on Eesti kodanike või ettevõtjate suhtes rikkunud Euroopa Liidu õigusakte. On oluline teada, et SOLVIT ei tegele ettevõtja ja tarbija vaheliste vaidluste lahendamise (mis on Euroopa tarbijakaitsekeskuste võrgustiku (ECC-Net) http://www.consumer.ee/ecc-vorgustik/ pädevus) ega juriidilise nõustamisega (mis on Teie Euroopa Nõuanne (YEA) http://europa.eu/youreurope/advice/index_et.htm võrgustiku pädevus).

Eesti SOLVIT keskus tegutseb alates Eesti liitumisest Euroopa Liiduga 2004. aastal ning asub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi siseturuosakonnas, täpsemalt saab tutvuda veebilehelt http://ec.europa.eu/solvit/index_et.htm.

 

Mõned SOLVITi edulood:

SOLVIT aitas Eesti kodanikul saada töötushüvitist

Kindlustust omav ja kindlustusmakseid tasuv Eesti kodanik oli töötanud kaks aastat Küprosel. Pärast töölepingu lõppemist pöördus ta tagasi Eestisse. Enne lahkumist esitas ta vormi E301 Küprose pädevale asutusele, kes oleks pidanud selle täitma ja Eesti Töötukassale edastama, kuid ei olnud seda nelja kuu jooksul teinud. Nõutava vormi E301 puudumise tõttu ei saanud kodanik Eestis töötushüvitist. Pärast SOLVITi sekkumist väljastas Küprose sotsiaalkindlustusamet vormi E301 ja edastas selle Eesti Töötukassale, kes tegi seejärel otsuse kliendile töötushüvitise maksmise kohta.

 

SOLVIT aitas Eesti kodaniku abikaasat Küprose elamisloa saamisel

Küprose võimud viivitasid elamisloa andmisega Eesti kodanikuga abielus olevale armeenlasele. Viivitamine oli vastuolus direktiivi 2004/38 artikliga 10, mis näeb ette, et Euroopa Liidu kodaniku pereliikme elamisõigust, kes ei ole liikmesriigi kodanik, tõendatakse elamisloa väljaandmisega hiljemalt kuue kuu jooksul alates taotluse esitamise kuupäevast. Pärast SOLVITi sekkumist anti elamisluba kiiresti välja.

 

Üleliigsed nõuded juhilubade vahetamisele Belgias

Eesti kodanik soovis vahetada peagi aeguvad Eesti juhiload Belgia lubade vastu. Belgia ametiasutus nõudis aga Eesti juhiloast ametliku tõlke esitamist. Ilma selleta ei võetud taotlust menetlusse. SOLVITi sekkumisel loobus Belgia ametiasutus tõlke nõudest ning võttis juhiloa vahetamise taotluse menetlusse ilma täiendavate tingimuste esitamiseta.

 

 

MTÜ Tarbijate Koostöökoda
Tel: +372 5300 6193 (info), +372 5845 2323 (nõustaja)
E-post: tartutarbija@gmail.com
EenetLeia meid Facebookist!