Uudised

 

European Commission, Directorate General for Health and Consumers

 

TARBIJATE ÕIGUSTE KAITSE – Eesti

 

 

1.Vaidluste kohtuväline lahendamine

Eestis on kaks võimalust vaidluste kohtuvälise ks lahendamiseks: Tarbijakaebuste komisjon

(avaõiguslik organ, mis tegeleb tooteid ja teenuseid käsitlevate tarbijakaebustega) ning

kindlustuse vaidluskomisjon (mis vastupidiselt tarbijakaebuste komisjonile on

kindlustusandjale kohustuslik1 ). Finantsteenuste puhul on leitud vajakajäämisi.

Tarbijakaebuste komisjon lahendab kaebuse ühe kuu jooksul.

 

2. Väikesi nõudeid käsitlevad kohtumenetlused

Eestis on spetsiaalne väikenõuete menetlus nõuete jaoks, mis ei ületa 20 000 Eesti krooni

(1 278 eurot). Määruses 861/2007, millega luuakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus, 2 on  sätestatud, et väiksemate (alla 2 000 euro) piiriüleste nõuete puhul kohaldatakse lihtsustatud kohtumenetlust. Väiksemaid kohtuvaidlusi käsitleva määruse kohased nõuded kuuluvad maakohtute pädevusse.

 

3. Ettekirjutused – Direktiiv nr 98/27/EÜ tarbijate huve kaitsvate ettekirjutuste kohta3

 

Tarbijakaitseametil ja Ravimiametil on õigus teha ettekirjutusi. Kõnealuste ametite otsused

võib kohtusse edasi kaevata. Kui ettevõtja ettekirjutust ei täida, võib talle määrata rahatrahvi.

Menetlus võib kesta kuni kolm aastat.

 

4. Ühiste kahjunõuete esitamine

Eestis puudub ühiste kahjunõuete esitamise mehhanism.

 

1

Kindlustusandja on kohustatud menetluses osalema.

2

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 861/2007 , 11. juuli 2007, millega luuakse Euroopa väiksemate

kohtuvaidluste menetlus (ELT L 199, 31. juuli 2007, lk 1–22).

3

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/27/EÜ, 19. mai 1998, tarbijate huve kaitsvate ettekirjutuste kohta

(EÜTL 66, 11juuni 1998, lk 51-55).

 

 

European Comission, Directorate General for Health and Consumers

// ec.europe.eu/consumers/redress_cons/docs/MS_fiches_Estonia_et.pdf

 

MTÜ Tarbijate Koostöökoda
Tel: +372 5300 6193, +372 5845 2323
E-post: tartutarbija@gmail.com, tiiu.muursepp@ut.ee
EenetLeia meid Facebookist!