Uudised

 

European Commission, Directorate General for Health and Consumers

 

TARBIJATE ÕIGUSTE KAITSE – Eesti

 

 

1.Vaidluste kohtuväline lahendamine

Eestis on kaks võimalust vaidluste kohtuvälise ks lahendamiseks: Tarbijakaebuste komisjon

(avaõiguslik organ, mis tegeleb tooteid ja teenuseid käsitlevate tarbijakaebustega) ning

kindlustuse vaidluskomisjon (mis vastupidiselt tarbijakaebuste komisjonile on

kindlustusandjale kohustuslik1 ). Finantsteenuste puhul on leitud vajakajäämisi.

Tarbijakaebuste komisjon lahendab kaebuse ühe kuu jooksul.

 

2. Väikesi nõudeid käsitlevad kohtumenetlused

Eestis on spetsiaalne väikenõuete menetlus nõuete jaoks, mis ei ületa 20 000 Eesti krooni

(1 278 eurot). Määruses 861/2007, millega luuakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus, 2 on  sätestatud, et väiksemate (alla 2 000 euro) piiriüleste nõuete puhul kohaldatakse lihtsustatud kohtumenetlust. Väiksemaid kohtuvaidlusi käsitleva määruse kohased nõuded kuuluvad maakohtute pädevusse.

 

3. Ettekirjutused – Direktiiv nr 98/27/EÜ tarbijate huve kaitsvate ettekirjutuste kohta3

 

Tarbijakaitseametil ja Ravimiametil on õigus teha ettekirjutusi. Kõnealuste ametite otsused

võib kohtusse edasi kaevata. Kui ettevõtja ettekirjutust ei täida, võib talle määrata rahatrahvi.

Menetlus võib kesta kuni kolm aastat.

 

4. Ühiste kahjunõuete esitamine

Eestis puudub ühiste kahjunõuete esitamise mehhanism.

 

1

Kindlustusandja on kohustatud menetluses osalema.

2

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 861/2007 , 11. juuli 2007, millega luuakse Euroopa väiksemate

kohtuvaidluste menetlus (ELT L 199, 31. juuli 2007, lk 1–22).

3

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/27/EÜ, 19. mai 1998, tarbijate huve kaitsvate ettekirjutuste kohta

(EÜTL 66, 11juuni 1998, lk 51-55).

 

 

European Comission, Directorate General for Health and Consumers

// ec.europe.eu/consumers/redress_cons/docs/MS_fiches_Estonia_et.pdf

 

Tarbijakaitseametil on valminud kolm õpetlikku ja kasulikku videoklippi, mis juhendavad tarbijat erinevate tarbijaprobleemide korral. Klipid on väga lihtsad ja illustreeritud, mistõttu sobivad need vaatamiseks ka lastele.

 

Videoklipid annavad lühiülevaate sellest, kuidas esitada kaebust, kuidas käituda, kui oled ostnud puudusega toote ning mida silmas pidada Internetist tooteid või teenuseid ostes.

 

Videoklipid on nähtavad Tarbijakaitseameti YouTube-kanalis:

  • Kuidas käituda, kui oled ostnud puudusega toote:

http://www.youtube.com/tarbijakaitseamet#p/a/u/1/dIgrUXqCLPY

 

  • Kuidas esitada kaebust: 

http://www.youtube.com/tarbijakaitseamet#p/a/u/0/DkU40n1Cjhc

 

  • Mida silmas pidada internetist tooteid ja teenuseid ostes : 

http://www.youtube.com/tarbijakaitseamet#p/a/u/2/LwGDdJZMiY0

 

Valminud on ka vene keelsed versioonid antud klippidest, mis on samuti nähtavad Tarbijakaitseameti YouTube-kanalis:

  • Как себя вести если куплен товар с недостатками:

http://www.youtube.com/watch?v=vD0ghZYZ3xM&list=UUOTFy6F2PucxZ_lZZWwsuoA&index=1&feature=plcp

  • Как подавать жалобу:

http://www.youtube.com/watch?v=zSMJ2p7mbHA&feature=related

  • Что следует учитывать покупая товары и услуги через интернет:

http://www.youtube.com/watch?v=vD0ghZYZ3xM&feature=related

 

 

Kui kaupleja küsib ettemaksu kaupade ja teenuste korral, mille kättetoimetamine ja osutamine toimub maksmisest hiljem

 

Aprillini 2011 kehtinud korra alusel ei võinud kaupleja kaupadelt ja teenustelt, mille kättetoimetamine ja osutamine toimus maksmisest hiljem, küsida 100% (lubatud maksimum oli 50%) ettemaksu. Jaanuaris 2011 läbis riigikogus kolmanda lugemise võlaõigusseaduse muudatusettepanek, mis jõustus aprillis 2011 ning millega senine piirang kaotati.

 

Tarbijakaitseamet pöörab kõigi kauplejate tähelepanu asjaolule, et endiselt jääb jõusse võlaõigusseaduses regulatsioon, millisega nähakse ette, et Lepingus, mille teiseks pooleks on tarbija, on ebamõistlikult kahjustav eelkõige tüüptingimus, millega nähakse ette teise lepingupoole kohustus tasuda ebamõistlikult suur ettemaks enne seda, kui tingimuse kasutaja oma kohustuse täidab.

 

Eelnimetatud muudatus tingib Tarbijakaitseameti tähelepanu suunamise senisest enam kauplejate ettemaksuga seotud tüüpsetele nõuetele ja tingimustele ning seda just eriti tarbijailt nõutava ettemaksu suuruse mõistlikkusest lähtuvalt.

 

Ettemaksu nõudmiseks peab kauplejal olema põhjendatud vajadus ja  viimaseks ei saa olla vaid tarbija kohustus ettevõtja riski maandamiseks. Juhul kui tarbijalt nõutav ettemaks on ilmselgelt ebamõistlikult suur, siis nõuab Tarbijakaitseamet, tuginedes võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse asjakohastele sätetele, kauplejalt tarbijat ebamõistlikult kahjustava tüüptingimuse kasutamise lõpetamist ja edasisest rikkumisest hoidumist. Vajadusel saab Tarbijakaitseamet seda teha ka kohtu poole pöördudes.

 

Andres Sooniste lausus: „On ilmselge, et pikaajaliselt tarbijate usalduseta ei saa konkurentsi tingimustes turul eksisteerida ükski ettevõte. Seetõttu on üldjuhul turu mõistliku tasakaalu võti ehk rahakott peaasjalikult tarbija käes ning ebausaldusväärse ettevõtja puhul ei peaks selle suu ka mitte kunagi avanema.“

 

Kui tarbijale pakutakse kaupade ja teenuste pikaajalise tarne- või teostamistähtaegade juures vaid 100% ettemaksu võimalust ja/või, kui ettevõtja usaldusväärsus teie silmis on kaheldav jne, on mõistlik :

 

1.      Otsida alternatiive, kus tarbija risk ei oleks tasakaalust väljas (N: tarbija risk 100% ja ettevõtja oma 0%);

2.      Otsida võimalusi maksete teostamiseks deposiitarvete (kolmanda isiku) kaudu N:, kus raha kantakse ettevõtjale deposiitarvelt üle vaid juhul, kui kaup on tarbijale kätte toimetatud ja viimane seda kinnitab;

3.      Maksta krediitkaardiga, kus ebaausa kaupleja otsa komistanuil on suurem võimalus ettemakstud summa panga abiga tagasi saada;

4.      Enne lõpliku ostuotsuse tegemist otsida informatsiooni ettevõtja senise kasutatava tarbijasuhetes kasutatava äripraktika kohta;

5.      Eelistada kauplejaid, kes kasutavad lunaraha teenust, kus tasuda tuleb kullerile või postkontoris kauba kättesaamisel;

6.      Tingida, tingida ja veel kord tingida!

MTÜ Tarbijate Koostöökoda
Tel: +372 5300 6193, +372 5845 2323
E-post: tartutarbija@gmail.com, tiiu.muursepp@ut.ee
EenetLeia meid Facebookist!